Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Veselé

Sbor dobrovolných hasičů ve Veselé má svoji historii vzešlou ze dvou samostatných sborů dobrovolných hasičů – a to z obce Kotelsko a obce Veselá. Oba sbory svůj vznik datují do 90. let19. století. Starší je sbor z Kotelska, který byl založen v roce 1894, o tři roky mladší je pak sbor z Veselé. Ten byl založen v roce 1897. Podívejme se nyní na jejich historii – nejprve samostatně – poté pak jako Sbor dobrovolných hasičů ve Veselé.
 

= Sbor dobrovolných hasičů v Kotelsku =

 

hasičská župa z okolí Trosek a Kozákov

 

„ Hasičský sbor založen byl ve srozumění obecního zastupitelstva v roce 1894. Předpravné práce vykonali Čeněk Štěpánek, František Horák a Antonín Janko. Stanovy zadány byly dne 1.května 1894 a po jejich schválení spolek zahájil dnem 1.ledna 1895. Obecenstvo k nově zřízenému spolku chovalo se po většině přátelsky a v prvé valné schůzi v listopadu 1894 konané, přihlášeno bylo za členy 18 občanů.“ Toliko zápis z kroniky z ustavující schůze.

Již 22.června 1895 zasahoval sbor u prvního požáru. V roce 1898 byla zakoupena za 300 zl. stříkačka, kterou zaplatila obec, sbor pak na své náklady zakoupil stejnokroje, zbraně a helmy. Nedílnou součástí činnosti sboru již od počátku byly pravidelná cvičení a různé přehlídky pod dozory župních i zemských dozorců. V roce 1912 se stal sbor členem Hasičské vzájemné pojišťovny pro Království české se sídlem v Praze. Během 1.sv.války odešlo mnoho členů do války a tak bylo dohodnuto, že sbor bude přijímat nové členy již od 16.let věku.V roce 1925 byla pro sbor zakoupena berlová stříkačka za 450 Kč. Tato stříkačka je po rekonstrukci zachována do dnešní doby. Další léta jsou pak nadále ve znamení typické činnosti hasičů – boje s ohněm při požárech, cvičení, obnova vybavení a techniky, pomoc při práci v obci i v zemi ( např. příspěvek na stavbu Hasičského domu v Praze v roce 1928 ), doprovody na poslední cestě zesnulých členů a další. V tomto duchu se činnost sboru odvíjela až do roku 1972, kdy byl Sbor dobrovolných hasičů v Kotelsku sloučen se sborem dobrovolných hasičů ve Veselé.

= Sbor dobrovolných hasičů ve Veselé =

Kronika: „ Záznam sepsán při odbývané valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Veselé dne 8.prosince 1897 v přítomnosti níže podepsaných ( 45 členů ).Záznam tento má svědčiti o tom, za jakých podmínek výše jmenovaný sbor sestaven byl. My podepsaní členové dobrovolného spolků hasičského přistupujemé k spolků, slibujem a zavazujeme se, že chceme se dle našich stanov vždycky řádně říditi, ku požárů a cvičením vždy ochotně určitou hodinů se řádně dostaviti, v pádů nedostavení se svému veliteli omluviti, svých představených sobě volených, jejich rozkazů se podrobiti a jim neodmlouvati, vždy třízliví a se neopíjeti, opilců a jiných svárlivců mezi sebou netrpěti a dle hesla všichni za jednoho a jeden za všechny se držeti.

Co dodat ? K naplnění slibu z ustavující schůze došlo v roce 1907, kdy byl vyloučen 1 člen ze sboru pro „nepočestné jednání ve službě“. Sbor hasičů se hned od počátku zapojil do práce, podobně jako sousedící sbor z Kotelska, kvůli které byl založen – zásahy u požárů, cvičení mužstva, pomoc obci a podobně. Pravidelnou akcí bylo rovněž pořádání hasičského plesu v obci – tradice, která rovněž přežila do současnosti. Postupně byl sbor vybavován potřebným materiálem, výzbrojí a výstrojí. V roce 1914 byl sbor přiřazen k Lomnické župě. U příležitosti 40 let trvání sboru, tedy v roce 1934 byl založen fond, který shromažďoval peníze na nákup nové motorové stříkačky. Vlivem událostí se ale její nákup opozdil a k jeho realizaci došlo až v roce 1952. Tehdy byl nakoupen stroj PS8 s podvozkem. Tento stroj je do dnešního dne plně funkční, i když se již nepoužívá a slouží pouze jako záložní. V 60.letech 20.století byla pro potřeby požární ochrany zřízena na místním potoce požární nádrž. I tato nádrž se používá i dnes.

V roce 1968 se započalo s největší investiční akcí v dějinách sboru. Po jednáních na MNV a ONV bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy požární zbrojnice. V souladu s tehdejší dobou se celá stavba měla postavit v akci „Z“. Dle projektové dokumentace měla výstavba budovy přijít na 165.000,- Kč.

 


 

Po všech předběžných jednáních a pracech byla stavba zahájena na jaře roku 1971. Stavbu vedl br. Jaroslav Vojtíšek, členové sboru tehdy na stavbě odpracovali více jak 3000 hodin. Po třech letech byla stavba zdárně dokončena a 30.června 1974 slavnostně otevřena. Běhen slavnosti byla na prostranství před zbrojnicí vysazena pamětní lípa. Podoba nové zbrojnice je zachycena na fotografii.

Rok 1971 je významný ještě z jednoho důvodu. Vedení sborů z Veselé a z Kotelska se dohodlo oba sbory spojit v jeden. Po schválení záměru nadřízenými orgány se tak stalo na ustavující schůzi nového sboru dne 2.ledna 1972. Od této chvíle existuje již pouze sbor jeden, který převzal název ZO SPO Veselá ( Sbor dobrovolných hasičů Veselá ). Činnost sboru zůstala zachována v původním rozsahu.

V roce 1987 bylo oslaveno 90.výročí trvání sboru slavnostním setkáním s okolními sbory. K této příležitosti byl vydán pamětní list. O deset let později, tedy r. 1997 se oslava 100.výročí založení neuskutečnila. V roce 1990 byla obcí zakoupena nová moderní stříkačka PS 12, která v současnosti tvoří základ „bojeschopnosti“ sboru.

 


 

V současnosti sbor svojí činností navazuje na více než sto let práce obou sborů. Krom toho se výrazně zlepšila činnost v oblasti požárního sportu. Soutěžní družstvo mužů prošlo mnohými změnami ke zkvalitnění kádru a stále výrazněji proniká do požárních soutěží v rámci bývalého okresu Semily.